มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชลบุรี

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี