Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดทีนี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่ 

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ อยู่ติดกับสนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันด้านพลศึกษาประจำภาคตะวันออกและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีฐานะเป็นวิทยาเขตของสถาบันการพลศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548
ความเป็นมาก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีนั้น เริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะขยายวิทยาลัยพลศึกษาซึ่งเดิมมีเพียงแห่งเดียวในส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาค ตามเขตการศึกษาต่างๆทั้ง 12 เขตการศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีจึงถูกตั้งขึ้นตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2517 จัดเป็นอันดับที่ 4 ของวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาค และจัดเป็นอันดับที่ 5 ของวิทยาลัยพลศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2532 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือทางวิชาการผลิตบุคลากรหลังอนุปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา) และโปรแกรมวิชาวิทยาการสุขภาพ(การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ)
ในปีการศึกษา 2535 ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่เป็นหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ( การฝึกและการจัดการกีฬา) และโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
ในปีการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีขยายบทบาทของสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อันเนื่องมาจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับเพื่อผลิตกำลังคนระดับช่างฝีมือ และระดับช่างเทคนิค หรือระดับผู้ชำนาญเฉพาะทาง ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการศึกษาและการพัฒนาอาชีพสู่ประชาชน ทั้งนี้โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น
ต่อมาปีการศึกษา บัณฑิต โปรแกรมพลศึกษา (กศ.บ.) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้มีการประกาศใช้ 2545 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือทางวิชาการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาพระราชกฤษฎีกา ให้โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในส่วนของกรมพลศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรุงปรุงกระทรวทบวง กรม หมวด5 มาตราที่ 24 มาเป็นของสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้รับการสถาปนาให้เป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลใช้บังคับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ดังนี้
1.คณะศึกษาศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3.คณะศิลปศาสตร์
Share

458 thoughts on “ความเป็นมา

 1. Pingback:Google
 2. Pingback:RoyalCBD
 3. Pingback:cbd oil virginia
 4. Pingback:Royal CBD
 5. Pingback:RoyalCBD
 6. Pingback:RoyalCBD
 7. Pingback:RoyalCBD.com
 8. Pingback:RoyalCBD.com
 9. Pingback:Royal CBD
 10. Pingback:rhode island
 11. Pingback:cbd oil montana
 12. Pingback:michigan
 13. Pingback:Royal CBD
 14. Pingback:Royal CBD
 15. Pingback:Royal CBD
 16. Pingback:cbd kentucky
 17. Pingback:cbd illinois
 18. Pingback:Royal CBD
 19. Pingback:Royal CBD
 20. Pingback:RoyalCBD.com
 21. Pingback:RoyalCBD
 22. Pingback:cbd alabama
 23. Pingback:alaska cbd
 24. Pingback:Royal CBD
 25. Pingback:RoyalCBD
 26. Pingback:RoyalCBD.com
 27. Pingback:cbd oil recipes
 28. Pingback:RoyalCBD.com
 29. Pingback:Royal CBD
 30. Pingback:RoyalCBD
 31. Pingback:CBD gummies
 32. Pingback:best CBD pills
 33. Pingback:MILF
 34. Pingback:Electrician SEO
 35. Pingback:app for pc
 36. Pingback:Kabza De Small
 37. Pingback:Escort amsterdam
 38. Pingback:Business Coach
 39. Pingback:Online Impacts
 40. Pingback:options trading
 41. Pingback:Laptop support
 42. Pingback:embedded system
 43. Pingback:Cannabis THC Oil
 44. Pingback:Pc hilfe meilen
 45. Pingback:Escort amsterdam
 46. Pingback:Anthony Galie
 47. Pingback:TAXI
 48. Pingback:bull dog
 49. Pingback:Buy Dmt Online
 50. Pingback:اغاني
 51. Pingback:russian shirts
 52. Pingback:alex more
 53. Pingback:radio
 54. Pingback:lamp uv nails
 55. Pingback:gamdom
 56. Pingback:bitsler
 57. Pingback:wolfbet
 58. Pingback:stake casino
 59. Pingback:Collaboration
 60. Pingback:Working Capital
 61. Pingback:job
 62. Pingback:Visa
 63. Pingback:cointrade
 64. Pingback:dinh cu canada
 65. Pingback:tiec tu chon
 66. Pingback:cociclosets
 67. Pingback:sweetiehouse
 68. Pingback:giayu2
 69. Pingback:blogcaodep.com
 70. Pingback:iPhone
 71. Pingback:tabakvervanger
 72. Pingback:tabakvervanger
 73. Pingback:buy hemp online
 74. Pingback:solar panels uk
 75. Pingback:ear pods
 76. Pingback:granül klor
 77. Pingback:havuz market
 78. Pingback:capath.vn
 79. Pingback:sweetiehouse.vn
 80. Pingback:Used guns
 81. Pingback:Magic Mush Rooms
 82. Pingback:THC VAPE JUICE
 83. Pingback:hard sex video
 84. Pingback:Bluberry Kush
 85. Pingback:thc vape juice
 86. Pingback:eşofman
 87. Pingback:canlı haber
 88. Pingback:hrdf trainer kl
 89. Pingback:Reformhaus Wien
 90. Pingback:usa pharmacy
 91. Pingback:about canada
 92. Pingback:Tenuate retard
 93. Pingback:o-dsmt
 94. Pingback:Change DMT
 95. Pingback:Maltipoo puppies
 96. Pingback:Cannabis Oil
 97. Pingback:brazzers
 98. Pingback:film
 99. Pingback:film
 100. Pingback:contextual
 101. Pingback:bitcoins online
 102. Pingback:pubg hileleri
 103. Pingback:IDM Trial Reset
 104. Pingback:online bitcoin
 105. Pingback:f1 savannah cat
 106. Pingback:toucan for sale
 107. Pingback:parrot for sale
 108. Pingback:HEMMINGS.COM
 109. Pingback:internet canada
 110. Pingback:MOLLY (ECSTASY)
 111. Pingback:우리카지노
 112. Pingback:샌즈카지노
 113. Pingback:코인카지노
 114. Pingback:کوس
 115. Pingback:Buy Jungle boys
 116. Pingback:cialis for bph
 117. Pingback:cialis online
 118. Pingback:natural viagra
 119. Pingback:avant consulting
 120. Pingback:ssd solution
 121. Pingback:Strattera
 122. Pingback:Lisa Ann Porn
 123. Pingback:viagra
 124. Pingback:corporate gift
 125. Pingback:viagra direct
 126. Pingback:nytimes
 127. Pingback:norwaytoday
 128. Pingback:dutchnews
 129. Pingback:cphpost
 130. Pingback:aftonbladet
 131. Pingback:spiegel
 132. Pingback:postimees
 133. Pingback:lemonde
 134. Pingback:gay hub
 135. Pingback:helsinkitimes
 136. Pingback:1xbet ng
 137. Pingback:ejaculating dong
 138. Pingback:icelandreview
 139. Pingback:thesouthafrican
 140. Pingback:mature porn
 141. Pingback:Japanese Porn
 142. Pingback:Trans Hub Porn
 143. Pingback:xnxx mom
 144. Pingback:Buy opana Online
 145. Pingback:langley plumber
 146. Pingback:Gay Hub XXX
 147. Pingback:Mining
 148. Pingback:Mining
 149. Pingback:Twink
 150. Pingback:MILF Porn
 151. Pingback:qzyrqsrp
 152. Pingback:샌즈카지노
 153. Pingback:코인카지노
 154. Pingback:THC Cartridge
 155. Pingback:AnaGlobal
 156. Pingback:click here
 157. Pingback:best cbd oil
 158. Pingback:cbd for sale
 159. Pingback:viagra 100 mg
 160. Pingback:best cbd gummies
 161. Pingback:best cbd gummies
 162. Pingback:sphynx cat
 163. Pingback:p spot massagers
 164. Pingback:우리카지노
 165. Pingback:cbd for sale
 166. Pingback:레플리카
 167. Pingback:Mzadaty Egypt
 168. Pingback:buy Xanax online
 169. Pingback:Gay Porn
 170. Pingback:kratom for sale
 171. Pingback:kratom back pain
 172. Pingback:ZOURS WEED

Comments are closed.