Loading...

มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชวนน้องเล่นกีฬา

สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

ความเป็นมา

Spread the love
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ อยู่ติดกับสนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันด้านพลศึกษาประจำภาคตะวันออกและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีฐานะเป็นวิทยาเขตของสถาบันการพลศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548
ความเป็นมาก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีนั้น เริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะขยายวิทยาลัยพลศึกษาซึ่งเดิมมีเพียงแห่งเดียวในส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาค ตามเขตการศึกษาต่างๆทั้ง 12 เขตการศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีจึงถูกตั้งขึ้นตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2517 จัดเป็นอันดับที่ 4 ของวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาค และจัดเป็นอันดับที่ 5 ของวิทยาลัยพลศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2532 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือทางวิชาการผลิตบุคลากรหลังอนุปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา) และโปรแกรมวิชาวิทยาการสุขภาพ(การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ)
ในปีการศึกษา 2535 ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่เป็นหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ( การฝึกและการจัดการกีฬา) และโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
ในปีการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีขยายบทบาทของสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อันเนื่องมาจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับเพื่อผลิตกำลังคนระดับช่างฝีมือ และระดับช่างเทคนิค หรือระดับผู้ชำนาญเฉพาะทาง ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการศึกษาและการพัฒนาอาชีพสู่ประชาชน ทั้งนี้โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น
ต่อมาปีการศึกษา บัณฑิต โปรแกรมพลศึกษา (กศ.บ.) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้มีการประกาศใช้ 2545 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือทางวิชาการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาพระราชกฤษฎีกา ให้โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในส่วนของกรมพลศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรุงปรุงกระทรวทบวง กรม หมวด5 มาตราที่ 24 มาเป็นของสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้รับการสถาปนาให้เป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลใช้บังคับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ดังนี้
1.คณะศึกษาศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3.คณะศิลปศาสตร์
Share

258 thoughts on “ความเป็นมา

 1. Pingback:Google
 2. Pingback:RoyalCBD
 3. Pingback:cbd oil virginia
 4. Pingback:Royal CBD
 5. Pingback:RoyalCBD
 6. Pingback:RoyalCBD
 7. Pingback:RoyalCBD.com
 8. Pingback:RoyalCBD.com
 9. Pingback:Royal CBD
 10. Pingback:rhode island
 11. Pingback:cbd oil montana
 12. Pingback:michigan
 13. Pingback:Royal CBD
 14. Pingback:Royal CBD
 15. Pingback:Royal CBD
 16. Pingback:cbd kentucky
 17. Pingback:cbd illinois
 18. Pingback:Royal CBD
 19. Pingback:Royal CBD
 20. Pingback:RoyalCBD.com
 21. Pingback:RoyalCBD
 22. Pingback:cbd alabama
 23. Pingback:alaska cbd
 24. Pingback:Royal CBD
 25. Pingback:RoyalCBD
 26. Pingback:RoyalCBD.com
 27. Pingback:cbd oil recipes
 28. Pingback:RoyalCBD.com
 29. Pingback:Royal CBD
 30. Pingback:RoyalCBD
 31. Pingback:CBD gummies
 32. Pingback:best CBD pills
 33. Pingback:MILF
 34. Pingback:Electrician SEO
 35. Pingback:app for pc
 36. Pingback:Kabza De Small
 37. Pingback:Escort amsterdam
 38. Pingback:Business Coach
 39. Pingback:Online Impacts
 40. Pingback:options trading
 41. Pingback:Laptop support
 42. Pingback:embedded system
 43. Pingback:Buy Weed Online
 44. Pingback:Danazol
 45. Pingback:Buy dmt online
 46. Pingback:Non Latex Gloves
 47. Pingback:online cbd shop
 48. Pingback:sex on shrooms
 49. Pingback:Amoxil
 50. Pingback:ktm duke 390
 51. Pingback:Website
 52. Pingback:movers burnaby
 53. Pingback:essaypro.co
 54. Pingback:find out more
 55. Pingback:موقع سكس
 56. Pingback:adam and eve
 57. Pingback:strapon
 58. Pingback:visit website
 59. Pingback:SEO Marketing
 60. Pingback:Tinder topless
 61. Pingback:Batman 66
 62. Pingback:in canada
 63. Pingback:british columbia
 64. Pingback:best vibrators
 65. Pingback:gas fireplace
 66. Pingback:sex toys
 67. Pingback:Dildo
 68. Pingback:bdsm toys
 69. Pingback:vibrator
 70. Pingback:d2o
 71. Pingback:porn
 72. Pingback:Buy guns online
 73. Pingback:sex toys bizarre
 74. Pingback:best dildos
 75. Pingback:diy vagina
 76. Pingback:eskort pendik
 77. Pingback:slot online
 78. Pingback:cialis pills
 79. Pingback:sex myths
 80. Pingback:realistic dildo
 81. Pingback:anal toys
 82. Pingback:buy kratom
 83. Pingback:male sex toys
 84. Pingback:Buy Weed Online
 85. Pingback:lesbian strapon
 86. Pingback:viagra wiki
 87. Pingback:anal vibrator
 88. Pingback:viagra buy
 89. Pingback:g spot sex toys
 90. Pingback:bulk pork belly
 91. Pingback:PARROTS FOR SALE
 92. Pingback:kratom capsules
 93. Pingback:kratom for sale
 94. Pingback:best delta 8
 95. Pingback:unsual sex toys
 96. Pingback:pocket pussy
 97. Pingback:anal butt plugs
 98. Pingback:Herald Net
 99. Pingback:buy weed online
 100. Pingback:buy weed online
 101. Pingback:buy weed
 102. Pingback:buy guns online
 103. Pingback:Ruger Revolvers
 104. Pingback:Takeout Food
 105. Pingback:MILF Porn
 106. Pingback:escort istanbul
 107. Pingback:Roofing Company
 108. Pingback:Thc Oil Carts
 109. Pingback:painted sheds
 110. Pingback:best sex toys
 111. Pingback:Canadian service
 112. Pingback:software buy
 113. Pingback:read more

Comments are closed.