Loading...

มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชวนน้องเล่นกีฬา

สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

ทำเนียบผู้บริหาร

Spread the love

นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สดสี สุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายมนัสวี จ่าแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายวโรดม ลดาวรรษ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายณัฏฐ์ดนัย เจริญสุขวิมล

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ไมตรี ไชยมงคล

 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางณัฏฐ์กฤตา แสงประเสริฐ์ธารี

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวณัชรัตน์ สอนธิ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Share