Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อ่านรายละเอียดที่นี่

ทำเนียบผู้บริหาร

นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สดสี สุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายมนัสวี จ่าแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายวโรดม ลดาวรรษ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายณัฏฐ์ดนัย เจริญสุขวิมล

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ไมตรี ไชยมงคล

 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางณัฏฐ์กฤตา แสงประเสริฐ์ธารี

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวณัชรัตน์ สอนธิ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Share