Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อ่านรายละเอียดที่นี่

ทุนสนับสนุนทำวิจัยภายใน

ทุนโครงการส่งเสริมการทำผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม

ทุนส่งเสริมการทำผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม

ทุนโครงการส่งเสริมการทำผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินสนับสนุนโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัยของอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

: บันทึกข้อความขอเชิญบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
: ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อการวิจัยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พ.ศ.2562
: แบบเสนอขอรับทุนโครงการส่งเสริมการทำผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สามารถส่งแบบเสนอขอรับทุนได้ที่ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

IP PHONE : 14124
E-mail : qa.tnsuchon@gmail.com

ทุนสนับสนุนการนำเสนอและตีพิมพ์งานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา

ทุนสนับสนุนการนำเสนอและตีพิมพ์งานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา

ทุนสนับสนุนการนำเสนอและตีพิมพ์งานวิจัยวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำเสนอและตีพิมพ์งานวิจัยวิจัยของของอาจารย์ประจำและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ระยะเวลาในการขอรับทุนสนับสนุน

ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

: บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินงบประมาณโครงการนำเสนอ และตีพิมพ์งานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา
: แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร (ค่าแปลเอกสาร)
: แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร (ค่าโปสเตอร์)

: แบบฟอร์มขอความเห็นชอบจัดจ้างแปลเอกสาร+โปสเตอร์

สามารถส่งแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ที่ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

IP PHONE : 14124
E-mail : qa.tnsuchon@gmail.com

Share