Loading...

มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชวนน้องเล่นกีฬา

สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

Spread the love
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สดสี สุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายมนัสวี จ่าแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายวโรดม ลดาวรรษ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายณัฏฐ์ดนัย เจริญสุขวิมล

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ไมตรี ไชยมงคล

 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางณัฏฐ์กฤตา แสงประเสริฐ์ธารี

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวณัชรัตน์ สอนธิ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายธนกร วายุรกุล

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.พรทิพย์ ฉายกี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวปวีณา สืบสิงห์

นักวิชาการศึกษา  (งานบัณฑิตศึกษา) ...
อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สดสี สุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ดร.จิราวัฒน์ ขจรศิลป์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ศุภศิษฐ์ ชัยสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

นายอนันต์ อินดี

นายช่างโยธา  ระดับชำนาญงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

นางจารุวรรณพงษ์ประดิษฐ์

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวณัชรัตน์ สอนธิ

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

นายอนุชิต กำเนิดทอง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวศิริวรรณ มั่นชาวนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

นางณัฏฐ์ภัค รัตน์เจริญวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

นางศศิธร สุรจิตติพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ...
อ่านเพิ่มเติม
Share