Loading...

มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชวนน้องเล่นกีฬา

สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

แบบฟอร์ม ( งานบุคคล )

Spread the love
แบบฟอร์ม ( งานบุคคล )

รายละเอียดเอกสารแบบฟอร์มเรียงลำดับดังนี้

 1. แบบขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   2. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (ข้าราชการ)
   3.แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย (ลูกจ้างประจำ)
   4. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
   5. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
    6. แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   7. แบบใบลาพักผ่อน
   8. แบบขออนุณาติเปลี่ยนเวร หรือมอบหมายเวร/ตรวจเวร

 

Share