Loading...

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดทีนี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่ 

แบบฟอร์ม (ฝ่ายแผน)

 1. ขออนุมัติดครงการ/กิจกรรม (ระดับฝ่าย)
   2. ขออนุมัติโครงการ (ระดับคณะ)
     3. โครงการแบบฟอร์มที่ 2 (มีเหตุผล)
    4. โครงการแบบฟอร์มที่ 2 (ไม่มีเหตุผล)
   5. ขออนุญาติดำเนินงานโครงการ
   6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อัพไม่ได้)
   7. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ (เงินรายได้)
   8. รายงานผลการปฎิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 6)
   9. รายงานผลการปฎิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 7)
   10. แผนปฎิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ 8)
   11. ยุทธ์ศาสตร์ (แบบฟอร์มที่ 9)
   12. แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
   13. รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช่จ่ายเงินรายได้
   14. แบบฟอร์มปฎิทินการปฎิบัติงาน
   15. แบบฟอร์มการดำเนินงาน
   16. แบบฟอร์มขอข้อมูลเผยแพร่ในเว็ปไซต์

Share