Loading...

มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชวนน้องเล่นกีฬา

สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดที่นี่

แบบฟอร์ม (ฝ่ายแผน)

 1. ขออนุมัติดครงการ/กิจกรรม (ระดับฝ่าย)
   2. ขออนุมัติโครงการ (ระดับคณะ)
     3. โครงการแบบฟอร์มที่ 2 (มีเหตุผล)
    4. โครงการแบบฟอร์มที่ 2 (ไม่มีเหตุผล)
   5. ขออนุญาติดำเนินงานโครงการ
   6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อัพไม่ได้)
   7. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ (เงินรายได้)
   8. รายงานผลการปฎิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 6)
   9. รายงานผลการปฎิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 7)
   10. แผนปฎิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ 8)
   11. ยุทธ์ศาสตร์ (แบบฟอร์มที่ 9)
   12. แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
   13. รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช่จ่ายเงินรายได้
   14. แบบฟอร์มปฎิทินการปฎิบัติงาน
   15. แบบฟอร์มการดำเนินงาน
   16. แบบฟอร์มขอข้อมูลเผยแพร่ในเว็ปไซต์

Share