Loading...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๓

อ่านรายละเอียดที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียดที่นี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกาาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด

 

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัย
การเดินทาง
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๓

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกาาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพลศึกาาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อ่านรายละเอียด

ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี

อ่านรายละเอียด

ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติวิทยาเขต ชลบุรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการ กีฬาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

อ่านรายละเอียด

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี

รายละเอียด

แชร์
Share