Loading...

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาลอนโบวล์สขั้นพื้นฐาน

อ่านรายละเอียดที่นี่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาลอนโบวล์สขั้นพื้นฐาน

อ่านรายละเอียดที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่สังคม ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

อ่านรายละเอียดที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และชื่อรุ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียดที่นี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ท่านรองอธิการบดีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัย
การเดินทาง
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน

ปฐมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาเอกชน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดการปฐมนิเทศพนักงานจ้า ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชล ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาลอนโบวล์สขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่สังคม

งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายพัฒนากีฬาและสุภาพแก่สังคม

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชล ...
อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาเอกชน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดการปฐมนิเทศพนักงานจ้า ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชล ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาลอนโบวล์สขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่สังคม

งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายพัฒนากีฬาและสุภาพแก่สังคม

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชล ...
อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

Share